MY EXPRERI-ENCE/MENT28 July 2013

Hai bạn trang điểm cho model từ nhà, tên photographer béo phải ngồi chờ

2 Co-founders của Niki July' Readytowear và model.

Kim bay vào chụp chung với model :))